ብዛዕባና

እዚ ውድብና (ጉጅለ ሶሊነትዝ) ከም ዕላማ ዝሓዞ ንኩሎም ብትፈላለየ ፓለቲካዊ ከምኡውን ናይ ዓሌት ጸገም ዘለዎም (ናይ ምጽናት ሐደጋ ዘንጸላለዎምን) አብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዑቁባ ሓተትቲ ምሕጋዝዩ።

ዝተፈላለየ መደባት ብምስራዕ እዚ ጉጅለ ንአማኡት ሓተትቲ ዕቁባ ስደተኛታትን ክምኡውን መንበሪ ወረቀት ዘይብሎም አብ ካንቶን ዙሪክ ዝቅመጡ ሰባትን መነባብሮኦምን ኩንታቶምን አብ ምምሕያሽ እጃሙ ተጻዊቱ እዩ።

ኩሎም ፕሮጀክትታት ናይ ሶሊኔትዝ ንወለንታውያን ዝተዳለወን ዝተሀንጸን ከምኡውን ብወለንታውያን ዝካየዱን እዮም።

ናትና መሰረታዊ ዕላማ ወይ ምብጋስና ርክብ አብ መንጎ ደቂ ዓድን (ስዊዛውያንን) ከምኡውን ስደተኛታትን (ሓተቲ ዑቅባን) ርክብ ምፍጣር ክኸውን ከሎ ከም ማእከላውያን ኮይንና ነቶም አብ ሓደስቲ ሰባት (ባህልታት) ጽልኢ ዘለዎም ፍርሒ አርሒቆም ብሕብረት ብኩሉ ዝደጋገፍን ዝትሓባበርን ማሕበረሰብ ምህናጽዩ። ሶሊኔትዝ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ይኩን ካልእ ጉጅለአዊ አተሓሳስባ (ሀይማኖት፣ ባህሊ …… ወዘተ) ናጻ እዩ::