ፕሮጀክት / ዕላማ

ኩሎም ናትና ፕሮጀክትታት ናጻን፡ ንኩሎም ሐደስቲ ተሳተፍቲ ክፉትን እዮሞ፣ ንኩሎም ኣብዚ ናትና ፕሮጀክትታት ክሳተፉ ዝደልዮ ተጠቀምትን ተሓጋገዝትን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ንብሎም።

ቋንቋ ጀርመን

ኣፍልጦ ቋንቋ ጀርመን ኣብዚ ሕብረተሰብ ካብቶም ኣገደስቲን ቀንዲ ነገራትን እዩ። ክንዲ ዝኾነ ንኩሎም ሐተትቲ ዑቅባን መንበሪ ፍቃድ ዘይብሎም ሰባትን ኣብ ወግዓዊያን አብያተ ትምህርቲ ቋንቋ ክምሀሩ ስለዘይክእሉ ትካልና ናጻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይህብ። እቲ ትምህርቲ ንዝተፈላለየ ደረጃታት ዘካተተ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትምህርቲ ቋንቋ ኣዳሊና ንኩሎም ደለይቲ ክሳተፉ ንዕደም። ቆልዑ ንዘለዎም ድማ ኣብ እዋን ትምህርቲ ኣለይቲ ቆልዑ ኣዳሊና ኣለና። እቲ ትምህርቲ ንኩሎም ሓደስቲ ተሳተፍቲ ክፉት ኣዩ። ምዝገባውን ኣየድልዮን እዩ። ጥራይ ስሩዕ ዝኮነ ተሳትፎ ክህልወኩም ንላቦ።
Deutschtabelle

ምሳሕ

ኣብቲ ዝበዝሕ ናይ ትምህርቲ ቦታታትና ድሕሪ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ውዑይ መግቢ ኣዳሊናልኩም ኣለና። እቲ መደብ ንባህልን፣ ስንስርዓትን፣ ከምኡውን ተሞክሮ ንምልውዋጥን ኣገዳሲ ምኻኑ ክንሕብር ንፈቱ።
Mittagstischtabelle

ምዝዋር፣ ስፖርትን ምዝንጋዕን

ሰሙናዊ ምዝዋር ኣብ ከባቢ ዙሪክ
ኣብ ስሙን ሐደ መዓልቲ ትካልና
(solinetz) መጠናዊ ዝኮነ ናይ ምዝዋርን ምንቅስቃስን መደብ ኣብ ከባቢ ዙሪክ የዳሉ። ኩሎም ፈተውቲ እግሪ ጉዕዞ ብዘይ ኣቀዲምካ ምምዝጋብ ክሳተፋ ይክእሉ። ንኩሎም ስደተኛታት ናይ መግቢን ትኬትን ዋጋ ትካልና ይከፍል።
Zeiten wöchentliche Wanderung

ኩእሶ እግሪ
ንኹሎም ፈተውቲ ኩዕሶ እግሪ ስሩዕ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ነዳሉ
Zeiten Fussball

ጉጅለ ጉያ (ዘብዘብ) ሓሙስ ምዓልቲ
ንኹሎም ሐቢሮም ስፖርት ንምስራሕ ድሌት ዘለዎም፦ እዚ ጉጅለ ናይ ጉያ ልምምድን ስልጠናን ኣብ ናይ ዕሪፍቲ ቦታ ኣብ ቪታ ፓርኩር (Vitaparcour) ሓቢርና ትሬኒንግ ንገብር፣ ብሐባር ድማ ኣብቲ ዝግበር ናይ ሐድሽ ዓመት መእተዊን ናይ ዓመት መፋነዊን ውድድር ሲልቬስተር ላውፍ ንሳተፍ።
Zeiten Laufgruppe

ዮጋ ንደቀንስትዮ (ምስ ምእላይ ቆልዑት)
ኩለን ደቀንስትዮ (ድሌት ዘለወን) አብ ሰሙን ሓደ ምዓልቲ ምሳና ሓቢረን ክሰርሓ ንዕድም (ዕድል ንህብ)። እንኮላይ ንጀመርቲ።
Zeiten Yoga

ቬሎዙሪ ትምህርቲ ምዝዋር ብሽክሌታ ንስደተኛታት
ምዝዋር ብሽክሌታ ምቹእን ደስታ ዝህብን ናይ ምንቅስቃስ ነጻነትን ዝህብን እዩ። ይኩንምበር ብዙሓት ስደተኛታት ምልከት የብሎምን። ስለዚ ትካልና አብዝተፈላለያ ማዕከናት ስደተኛታት እንዳከዱ ዝምህሩ መማህራን አዳልዩ ሒዞሞም ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት እንዳዛወሩ ሕግታት ትራፊክ ይምህርዎም፣ ከምኡውን ምስቲ ዝነብሩሉ ከባቢን ብከመይ ከምዝዝውሩን ይምህርዎም።
Velo Zeiten/ Anmeldung

ናይ ብዓል ዳስ (ካምፕ)

ቤተክርስትያን ተሓድሶ (Landeskirche) ምስ ትካልና ሶሊኒትዝን (Solinetz) ቤተክርስቲያን ካቶሊክን ብምትሕብባር ነፍስወከፍ ሳመር (ሐጋይ) ናይ ብዓል ዳሳት ንስደተኛታት የዳሉ። እዚ ዳሳት ንስደተኛታት ዝተወሰነ መዓልታት ካብ ጭንቀት ርሒቆም አብ ብሕት ዝበለ ቦታታት ክዘናግኡ ኮለዉ ንመዕረፊ ይሕግዝ።
Zeiten und Anmeldung Ferienlager

ትምህርቲ ቅዲ ክዳን (ሳርቶ)

ደለይቲ ምስ ክኢላ ሰፈይቲ ብምኳን ብግብሪ ዝተሰነየ ትምህርቲ ይቐስሙ። ከምኡዉን ብማሽን ምስፋይ ይላመዱ። ድሌት ዘለዎም ሰባት መጺኦም ክርእዩ ፍቁድዩ ዘለና ቦታ ግና ዝተወሰነ እዩ።
Nähkurszeiten

ናይ ምንባብ ጉጅለ

እዞም አባላት ናይዛ ጉጅለ ብስሩዕ እናተራክቡ ካብ ናይ መበቆል ዓዶም ስነ ጽሑፋት የንብቡ፣ ነንሕድሕዶም ክአ ይዛተዩ። ክምኡውን ናይ ውልቆም ንአሽቱ ጽሑፋት የዳልው። እዚ ጉጅለ ንኩሎም ደለይቲ ክፉት እዩ፣ ኩሎም አፍቀርቲ ንባብን ስነ ጽሑፍን ድማ ክሳተፉ ይዕደሙ። አብ መወዳእታ ናይዚ ፕሮጀክት ድማ ናይ ስነጽሑፍ ምርኢት ተዳልዩ ስርሓቶም ንሕዝቢ የቅርቡ፣ ከምኡውን ናይ ዝተፈላለዩ ደረስቲ ጽሑፋት የንብቡ።
Lesegruppe, Kontaktangaben

ምትዕድዳም (ሓቢርካ ምምጋብ)

ንምጥቅላል ቁርስን ምሳሕን(Zäme brunche)

ቀንዲ ጽንሰ ሓሳብ ናይዚ (Zäme Brauche) ፕሮግራም ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ሐደ መራከቢ ዝኮነ ቦታ ንስደተኛታትን ደቅዓድን Zürcher ምቹእ ዕድል ንምፍጣር እዩ። አብዚ ቦታ እንዳተራከቡ ብሐባር ቁርሲ ወይ ምሳሕ ይምገቡ ክምኡውን ሕድሕዳዊ አመጋግባታትን ስርዓታትን ይምሃሃሩ። እዚ ዕድመ አብ ወርሒ ሓንሳብ ብዕለተ ሰንበት ንግሆ ይግበር። ኩሎም ስደተኛታት ከአ ብነጻ ክሳተፉ ይኽእሉ። ንኹሎም ደለይቲ ሐገዝ ድማ ናይ ሕዝባዊ መጓዓዓዚ / ትራንስፖርት / ትኬት ይክፈለሎም።
Kontaktangaben Zäme Brunche

ካፌ ቲና (Kafi Tina)
አብ ካፌ ቲና አብ ወርሒ ሓንሳብ እንዳተራከብካ ናይ ሓባር መግቢ ምክሻንን ምምጋብን መደባት ይካየድ። ኩሎም ስደተኛታት ናይ ዓዓዶም ባህላዊ መግቢ ከዳልዉ ፍቁድ እዩ። ኩሎም መግቢ ናይ ምስራህ ፍቅሪ ዘለዎም ውን ናይ መግቢ ምስራሕ ትምህርቲ ክህቡ ወይ ክሳተፉ ዝደልዩ ኩሎም ደለይቲ ክምዝገቡ ይክእሉ።

ናይ መግቢ አሰራርሓ መጽሓፍ
አብ ወርሓት ጽድያ 2015 አብ ቤት ማህተም ሮትፑንክት (Rotpunktverlag) ዝተሓትመት ሃይማት ኢምኾክቶፕፍ (Heimat im Kocktopf) ትርጉም ድስቲ(መግቢ) ዓድና ዘርእስታ መጽሐፍ ተዘርጊሓ። ደረስቲ ናይዛ መጽሐፍ ካብተን መስረትቲ ናይዚ ፕሮጀክት ዝኮና ስቨሪነ ቪታሊን (Séverine Vitali) ስዕልታት ድማ ብኡርዞላ ማርኮስ (Ursula Markus) እየን።
(Kochbuch)

ናይ ምብጻሕ ጉጅለ

አብያተ ትምህርቲ ምብጻሕ
እዚ ንብዙሓት አወዳትን አዋልድን አዝዩ ዘህጉስ ክከውን ኮሎ ነቲ ዘለዎም ምስ ሓደስቲ ስደተኛታት ናይ ምልላይ ድልየት ክውን ዝገብር እዩ። አብ ብዙሓት ማእከናት ዜና ጉዳይ ስደት ብሰፊሑ ይግለጽዩ። ይኩንምበር ብአካል ብዛእባ እዚ ጉዳይ ናይ ምዝርራብ ኩነት ግና የለን። መደብ ናይዚ ጉጅለ እምብአር ነቲ አብ መንጎ ዘሎ ሓጓፍ ንምምላእ እዩ። አብ ዝተፈላለየ አብያተ ትምህርትታት እንዳኸድና ውልቃዊ ዝርርባት ንገብር። ስደተኛታትን ተማሃሮን ድማ ኩሎም ንሕድሕድ አገዳሲ ሓበሬታታት ይለዋወጡ።
እዚ ጉጅለ ንኩሎም አብዚ ጉጅለ ክሳተፉ ዝደልዩን ናይ ሂወቶም ተመኩሮታትን አብ መንግዲ ዘጋጠሞም ሽግራትን ከዘንትዉ ዝደልዩን ብክብሪ ይዕድም።

ምብጻሕ አብ ግዚያዊ መዕቆቢታት (ካምፕታት)
ዝበዝሑ ግዚያዊ መዕቆቢታት ካብ ከተማ ዙሪክ ርሒቆም ይርከብ ከሙኡውን ካብ ዓድታት ርሒቆም ይርክብ። ኩሎም ሓደስቲ ሓተቲ ዕቁባ አብዘን ቦታታት አብዝነብሩሉ እዋን ካብ ሰባት ተፈልዮም፣ ብአዝዩ ውሑድ ገንዘብ (8.50 Fr) ንመዓልቲ እናተዋህቦም ብዘይ ናይ መንቀሳቀሲ ትኬት ክነብሩ ይግደዱ። ፍቃደኛታት አባላት ምስ ሶሊኔትዝ ብምትሕብባር ናብዘን መዕቆቢታት እንዳከዱ ምብጻሕ የካይዱ። ከምኡውን ርክባት ይፈጥሩ።
Kontaktangaben Besuchsgruppen NUK

አብያተ ማእሰርቲ ምብጻሕ
እዚ ናይ ቤት ማእስርት ምብጻሕ ጉጅለ ንኩሎም እሱራት አብ ቤት ማእሰርቲ ፍሉግሀፈን (Flughafengefängnis) ከባቢ ክሎተን (Kloten) ዝርከቡ እሱራት ይበጽሕ።
እዚ ምብጻሕ ነቶም እሱራት ተነጸሎ ከይስምዖም ይሕግዝ። ብተወሳኪ ዝሓልየሎም ከምዘሎ ከምዝርድኡ ይገብሮም። ንሕና ከም መተዓልልቲ ናይ ውሽጦም ጭንቂ ሰማዕቲ ከምኡውን ተሓጋገዝቲ ብምኳን ንሕግዞም። አቀዲምና ነቶም እሱራት ፍቃደኛታት ምኳኖም ሓቲትና ነቲ መደብ ነዳልዎ።
Kontaktangaben Gefängnisgruppe

ሓገዛትን ርክባትን

11
እዚ ሓደ ንሓደ ( 11) ዝተሰመየ ፕሮጀክት ንስደተኛታትን ግዱሳትን ብውልቂ ተራኪቦም በብጽምዲ ክዘራረቡ ይሕግዝ። እቶም ግዱሳት ውልቀሰባት ነቶም ስደትኛታት አብ ዘዘድልዮም ጉዳያት ንአብነት ምድላይ ገዛ፣ ሓገዝ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን፣ ምድላይ ስራሕ ሓገዝ ምጽሐፍን ምንባብን ደብዳበ፣ አብ ዝተፈላለየ ዕለታዊ ዘጋጥሙ ነገራትን ናይ ትርፊ ግዜ ምንቅስቃሳትን ዘተኮረ ሓገዛት ይግበረሎም። እቲ ዝግበር ቀጻሊ ርክባት አብ ሕድሕዳዊ ምርድዳአት ይህግዝ። ኩሎም አብዚ ታንደን (ትርጉም ክልተ ሰባት ብሓባር ዝዝውርዋ ብሽክለታ) ክሳተፉ ዝደልዩ ግዱሳት ክምዝገቡ ይክእሉ።
Anmeldeformular und Kontakt 1:1

ሶሊ ዴስክ (Solidesk)
እዚ ናይ ተንቀሳቀስት አለይቲ ስደተኛታት መጸውዒ እዩ። እቶም አብዚ ዝሳተፉ ፍቃደኛታት ውልቀሰባት ንስደተኛታት ብዛዕባ ዘለዎም ጸገማትን ብዛዕባ መነባብርኦም አብዚ ሃገረ ስዊዘርላንድ እንዳሓተቱ ሓገዝ ይገብሩሎም። ንአብነት ሕቶን መልስን አብ ደብዳበ፣ አካይዳ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት፣ ስራሕን ገዛን ምድላይ፣ ጉዳይ ሕጊ ምምኻር፣ ትምህርቲ፣ ምእላይ ሕጻናትን ቆልዑን፣ ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈታትን ….. ወ ዘ ተ። እዞም ፈቃደኛታት አባላት ናይዚ ጉጅለ (Solidesk) ዕሙቅ ዝበለ ፍልጠት ብዛዕባ ሕግን መንግስታዊ አሰራርሓን ዘለዎም እዮም። ንሳቶም አብቲ ዘለኩም ጉዳያት ከም ወግዓውያን አማኸርቲ ቀሪቦም ክዘራረቡኳ ዘይክእሉ እንተኮኑ ከም መበገሲን ከም ማእከላዊ አቀራረብቲን ኮይኖም ክሕግዙ ይክእሉ እዮም።
ሶሊ ዴስክ አብኩሎም ቦታታት ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ብሶሊኔትዝ ዝዳሎ ክረክቡ ይክእሉ።
Zeiten für Solidesk

ስራሕ ምድላይ
ጉጅለ ስራሕ ምድላይ እቲ ቀንዲ አስራሕቲ ዝጥቀሙሉ ቦታ እዩ ንአብነት ንስደተኛታት ዝከውን ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ወይ ፕራክቲኩም (Praktikumsplatz) አብ ዝሕልዎም ግዜ ነዚ ጉጅለ ይሕብሩ። አባላት ናይዚ ጉጅለ ክአ ከም አራከብትን ማእከላዊያንን ኮይኖም ነቲ ሰብ የራክብዎ። አብ ዝተፈላለየ መዓልትታት ከአ ማዕረ ማዕረ ትምህርቲ ቋንቋ ናይዘተ መደባት ብዛዕባ ስራሕ፣ ወለንታዊ ሓገዛት፣ ፕራክቲኩም . . . ወዘተ የዳሉ። ከምኡውን ንኩሎም ሓተቲ ዕቁባ ንስራሕ አብዝገብርዎ ምድላዋት ይሕግዝ። አብ ዝጠዓሞ እዋን ከአ ክኢላታት ዐዲሙ ብዛዕባ ስራሕን አጸሐሕፋ ታሪክ ህይወትን ናይ ስራሕ ተመኩሮን (Bewerbung) አስተምህሮ ይህብ።
Kontaktangaben Gruppe Arbeitssuche

ህዝባዊ ርክባት

እዚ ጉጅለ ህዝባዊ ርክባት ዝተፈላለዩ አዳለውቲ መደባት ብምውዳብ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓሳባትን ድሌታትን አብ ናጻ ቦታ (ክፍሊ) ብጋህዲ አብ ምርኻብን ንህዝቢ ስዊዝ ምቹእ (ጥጡሕ) ባይታ ከምኡውን ኩነታት ብምፍጣር ብዛዕባ መነባብሮ ስደተኛታት አብ ሐገረ ስዊዘርላንድ አፍልጦ የጨብጥ። አባላት ናይዚ ጉጅለ ንኩሎም ፍቃደኛታት ምሳና ሓቢሮም አብ ሐደ ናይ ስደተኛታት ሰብአዊ ናይ ዕቁባ መስርሕን ከምኡውን ቅኑዕ ዝኮነ ናይ ስደተኛታት አተሓሕዛን አብ ምትእትታው እጃሞም ክበርክቱ ብሐንቀውታ ንጽበ።

ንኡስ ዞባዊ ጉጅለታት አብ
አድሊስቪል
(Adliswil)
: ቡላክ (Bülach) : ዲቲኮን (Dietikon) : ኤግ(Egg): ኢምብራክ (Embrach) : ፌላንደን  (Fällanden) : ፉፍኮን (Pfäffikon) : ኑረንስዶርፍ (Nürensdorf) : ኦርዶርፍ (Urdorf) : ኡስተር (Uster) : ሬገንስዶርፍ (Regensdorf) : ሶይዛክ (Seuzach) : ከሙኡውን ቪንተርቱር (Winterthur)

ጉጅለ ሶሊኔትዝ ( Solinetz) አብ ዝተፈላለየ ምምሕዳራት (Gemeinden) ካብ ከተማ ዙሪክ ወጻኢ አብ ንኡስ ዞባታት (ንኡስ ምምሕዳራት) ተሰሪዑን ተወዲቡን ይርከብ።

ሌላን ሕብረትን ደቅዓድን ስደተኛታት አገዳሲ እዩ። እዚ ነዞም ክልተ ዝተፈላለዩ ባህልን መነባብሮን ዘለዎም ህዝብታት ብሕብረት ሓባራዊ ንጥፈታት ከካይዱ ይሕግዝ : ንአብነት ተራኺብካ ምዕላል፣ ሓቢርካ ዝተፈላለየ ኢደ ስርሓታዊ ስራሕ ምስራሕ….ወዘተ። ክንድዝኮነ ፕሮጀክትና ሶሊኔቲዝ አብ አድለስቪል፣ ዲቲኮን፣ ኡርዶርፍ፣ ኡስተር፣ ሬገንስዶርፍ ከምኡውን ቪንተቱር ናጻ ናይ ቋንቋ ጀርመን ትምህርትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ መደባትን ሰሪዑ ንኩሎም ግዱሳት ተሳተፍቲ ከምኡውን ንኩሎም ውፍያትን ብሓንቀውታ ክሳተፉ ንዕድም።